Navigácia

Obsah

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

PPA zverejnila dňa 12.9.2014 na svoje stránke Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014 v termíne od 16.9.2014 do 17.10.2014 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova financované prostredníctvom osi 4 – LEADER.

Žiadosť sa predkladá na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 usmernenia.

Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť vyšší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. PPA bude akceptovať uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná žiadosť bola prijatá podateľňou PPA najneskôr do 10. kalendárneho dňa (vrátane dňa podania na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti. Ak na obálke nie je zreteľný odtlačok pečiatky odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný PPA na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.8.2014 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Mária Babeľová (e-mail: Maria.Babelova@apa.sk, mobil 0918 612 194).

V území MAS PKP sa výzvy týka obcí:
341 – Bátorová, Chrastince, Kleňany, Kosihovce, Olováry, Sečianky, Veľká Čalomija, Záhorce
342 – Chrastince, Opatovská Nová Ves, Trebušovce, Veľká Čalomija,


Dokumenty na stiahnutie