Obsah

Čeláre

1Počet obyvateľov spolu 516. Rozloha: 1251,75 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 160 m n. m. a v chotári 147–281 m n. m. Východná a juhovýchodná časť chotára je na úzkej mokrej nive Ipľa a nižších terasách, severná a severovýchodná časť na pahorkatine z mladotreťohorných uloženín, na strmších úbočiach s agátovými lesíkmi. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy. 
Na území dnešnej obce Čeláre bolo osídlenie v neolite, boli tu skýtsko-dácke nálezy. Obec je listinne doložená od roku 1436 ako Chalard, je však staršieho pôvodu. Ďalšie pomenovania obce boli: Czalare (1773), Čeláry (1927); maďarsky Csalár. Za feudalizmu patrila rozličným zemepánom, v rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci. V roku 1828 mala 41 domov a 353 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za kapitalizmu tu bol vezekényiovský veľkostatok. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1948 tu založili Ipeľské vinohradnícke družstvo. 

Kirť: V stredoveku samostatná obec, doložená z roku 1135 ako Kurt, neskôr bola premenovaná na Kyurth (1329). Spustla za tureckých vojen na prelome 16.-17. storočia, potom ako osada patrila rozličným zemepánom. V roku 1828 mala 9 domov a 79 obyvateľov. Za kapitalizmu tu bol keglevichovský veľkostatok. 

Starosta: Vojtech Ádám 
e-mail: ocu.celare@mail.t-com.sk
web: www.celare.ocu.sk