Obsah

Vrbovka

1Počet obyvateľov spolu 377. Rozloha: 1059,61 ha

Obec Vrbovka sa spomína prvý krát v roku 1327. Ako farnosť sa spomína v rokoch 1332-1337. Matričné knihy farnosti sú vedené od roku 1713. Obec Vrbovka leží na severnej strane novohradskej župy, na pravom brehu Ipľa, ktorá v súčasnej dobe tvorí hranicu medzi SR a MR. Nadmorská výška územia obce kolíše od 143 do 263 m, kým stred obce sa nachádza vo výške 150 m. Južná časť chotára je na mokrej zaplavovanej nive toku a na nižších terasách s pieskovými návejmi, severná časť je na pahorkatine s plochými členitými chrbtami mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú agátové lesíky. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy. Výmeru obce, ktorá je takmer 1060 ha, z juhu ohraničuje rieka Ipeľ. Tým, že sa Ipeľ stal hraničnou riekou, príbuzenské a kamarátske vzťahy medzi obyvateľmi susedných obcí Õrhalom a Hugyag postupne oslabli, hoci predtým za stáročia boli pevné. Uvedené pôvodné vzťahy by mal obnoviť a opäť upevniť v blízkej budúcnosti novovybudovaný most medzi Vrbovkou a Õrhalom. 

Prvá písomná zmienka o názve obci v podobe Warbo, Warbok, Warbow neskoršie Varbo pochádza zo začiatku 14. storočia, keď obec patrila Mihályovi Varboymu resp. jeho synovi Mártonovi, ktorý bol stúpencom Mátyása Csáka. Vtedajší kráľ Károly Róbert práve preto mu tieto majetky odňal a v roku 1327 daroval Tamásovi Szécsényimu. Madzi ďalšími hlavnými panovníkmi obce boli rodiny: Kazai Kakas, Gúthi Országh László, Kalmár Péter, Lossonczyovci, Forgácsovci. Od roku 1770 obec patrila Ferenczovi Szentiványimu, ktorý dal postaviť aj dve kúrie, ktoré žiaľ toho času sú viditeľné iba na pohľadniciach. V roku 1881 Sándor Szentiványi celý jeho majetok daroval Jánosovi a Vilmosovi Szabóovi. Názov v podobe Ipolyvarbó sa spomína prvý krát v roku 1781, čo svedčí aj pečať vtedajšieho richtára. Terajšia slovenská podoba je výsledkom nastávajúcich udalostí a zmien povojnových čias. 

Počet obyvateľov v roku 1828 bol 720 osôb, čo v súčasnosti podľa posledného sčítania ľudí sa znížil na 435. V obci sa nachádza Základná škola Kálmána Mikszátha s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú v rámci školského obvodu navštevujú žiaci z okolitých dedín. Ďalej sa tu nachádza rímskokatolícka fara, ktorá bola renovovaná v roku 1718 ako aj neskorobarokový rímskokatolícky kostol Svätej Trojice, v ktorom je umiestnený hlavný oltár v rokokovom štýle. Kostol dal postaviť v roku 1789 pán Ferencz Szentiványi. Ďalej sa v obci nachádza poštový úrad, kultúrny dom, ambulancia obvodného lekára, obchody s potravinami a pohostinstvo. V strede dediny je postavený pomník padlých vojakov v I. a I. svetovej vojne. Obec sa v roku 2003 stala sídlom mikroregiónu Ipeľská dolina.

Starosta: Károly Zólyomi
e-mail: ipolyvarbo@szm.sk
web: www.ipolyvarbo.szm.sk