Obsah

Koláre

1Počet obyvateľov spolu 277. Rozloha: 531,08 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Odlesnený rovinný chotár na mokrej zaplavovanej nive a terasách Ipľa a potoka Studienky tvoria mladotreťohorné uloženiny. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.
Na území dnešnej obce Koláre bolo osídlenie v neolite- bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry, slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1257 ako Koar. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kuari (1290), Kouar (1299), Koary (1328), Koar (1338), Koláre (1773), Koláry (1927); maďarsky Kóvár. Obec bola majetok rodiny Hunt-Poznanovcov. Od roku 1303 patrila Mikulášovi, zakladateľovi rodiny Kóvaryovcov, ktorí vlastnili tunajšie majetky do 18. storočia. Do roku 1905 tu mal majetky Festetics. V roku 1715 mala obec 7 domácností, v roku 1720 mala 17 domácností a v roku 1828 mala 75 domov a 450 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: Alžbeta Grešinová
e-mail: kolare@mail.t-com.sk