Obsah

Malá Čalomija

1Počet obyvateľov spolu 228. Rozloha: 641,25 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline. Nadmorská výška v strede obce je 153 m n. m. a v chotári 136–237 m n. m. Južná časť odlesneného chotára je na mokrej zaplavovanej nive a na nižších terasách Ipľa, severná časť je na pahorkatine s rozčlenenými plochými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.
Na území dnešnej obce Malá Čalomija bolo osídlenie v eneolite, boli tu sídliskové nálezy hallšatattské, z doby rímskej a bolo tu slovanské kostrové pohrebisko z 8. storočia. Obec vznikla v chotári obce Veľká Čalomija. Spomína sa od roku 1342 ako Kischalamya. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Chalamia Parua (1516), Malá Cžalumina (1808); maďarsky Kiscsalomia. Dnešný názov obce Malá Čalomija je do roku 1920. Obec patrila zemanom z Malej Čalomije, neskoršie viacerým zemepánom. V 18. storočí patrila Zmeškalovcom, v 19. storočí Tihanyiovcom, Majthényiovcom a i. V roku 1715 mala 6 domácností a bola zemianskou obcou, v roku 1828 mala 107 domov a 642 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 19398-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.


Starosta: Miroslav Hlačok
e-mail: m.hlacok@mail.t-com.sk

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1