Obsah

Opatovská Nová Ves

1Počet obyvateľov spolu 666. Rozloha: 915,43 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v doline Čahovského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 153 m n. m. a v chotári 152–251 m n. m. Juhovýchodná rovinná časť chotára je na nive a terasách toku, východná na vyššom plochom chrbte z mladotreťohorných uloženín. Zalesnený je dubom a agátom. Má nivné, lužné, hnedozemné a illimerizované pôdy.
Na území dnešnej obce Opatovská Nová Ves bolo slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. 
Vznikla spojením obce Opatovce a Nová Ves.
Opatovce: Obec vznikla v 13. storočí. Jej pomenovanie bolo v roku 1302 Apaty, začiatkom 14. storočia Nenye a.n. Apathy. Od roku 1358 sa spomína ako Apathy, od roku 1386 ako Apaty intra metas Alsonyenye, od roku 1808 ako Opátovce; maďarsky Apáti. Patrila Huntovcom. Obyvatelia boli roľníci a vinohradníci. 
Nová Ves: Obec vznikla v 13 skoročí na panstve Huntovcov. Doložená je z roku 1330 ako Ujfalu, neskôr sa premenovala na Wyfalu a . n . Poty (1348), Wyfolu (1376), Ujfalubka (1808); maďarsky Újfalu. Obec patrila kostolu Bzovíku, neskoršie zemianskym rodinám, v 18. storočí Vajdovcom, Blaaskovicsovcom a rodine Tihanyovcov. V roku 1715 mala 11 domácností, v roku 1828 žilo tu 122 obyvateľov v 21 domoch. Začiatkom 20. storočia bola pripojená k obci Opatovce.
Opatovská Nová Ves: Názov obce bol v roku 1927 Opatovce-Nová Ves a od roku 1948 má obec dnešný názov Opatovská Nová Ves; maďarsky Apátí, Apátújfalu. Obyvatelia sa aj po roku 1918 zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodárski robotníci sa v roku 1929 zúčastnili štrajku. V roku 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: László Jámbor
e-mail: ocuonves@gmail.com
web: www.opatovskanovaves.ocu.sk