Obsah

Slovenské Ďarmoty

1Počet obyvateľov spolu 543. Rozloha: 1003,95 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 142 m n. m. a v chotári 138–265 m n. m. Južná časť chotára je na mokrej, zaplavovanej nive Ipľa, severná na vyšších terasách a na plochých členitých chrbtoch z mladotreťohorných uloženín spadajúcich prudkými svahmi k nive Ipľa a Čachovského potoka. Na nive má nivné a lužné, na terasách a pahorkatine hnedozemné pôdy.
Na území dnešnej obce Slovenské Ďarmoty bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko volútovej kultúry, eneolitnej, z doby bronzovej, hallštattskej, laténeskej a rímskej, bola tu veľkomoravská osada. Obec vznikla v rokoch 1919-1920 z čiastky Ďarmot, ktorá sa dostala do ČSR. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali najmä poľnohospodárstvom. V rokoch 1923 a 1929 sa uskutočnili štrajky poľnohospodárskych robotníkov. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia pracovali v Bani Dolina, na melioračnom družstve vyrábali betónové stĺpy a v miestnej prevádzkarmi MNV vyrábali tehly.

Starosta: Denisa Átvayová
e-mail: obecslov.darmoty@mail.t-com.sk
web: www.slov.darmoty.szm.sk