Obsah

Záhorce

1Počet obyvateľov spolu 695. Rozloha: 1797,87 ha.

Obec leží vo východnej časti Ipeľskej kotliny v doline Krtíša na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 156 m n. m. a v chotári 141-268 m n. m. Chotár je na mokrej zaplavovanej nive tokov a na plochých rozrezaných chrbtoch z mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú dubové a agátové lesíky. Má lužné, nivné a hnedozemné pôdy.

Na území dnešnej obce Záhorce, v osade Selišťany boli sídliskové nálezy hatvanskej kultúry z doby hallštattskej, rímskej a slovanskej. Obec sa spomína od roku 1236 ako Zachara. Neskoršie pomenovania obce boli: Zahara (1277), Sahora (1386), Zahora (1404), Zahorce (1786); maďarsky Erdömeg, Erdöszelestény. Časť chotára patrila do Novohradskej, časť do Hontianskej župy. O zemepánoch v staršom období nie sú hodnoverné údaje. V roku 1715 mala obec 9 domov, v roku 1828 mala 75 domov a 455 obyvateľov. V 19. storočí patrili tunajšie majetky rodinám Szillassyovcov, Trajlerovcov, Vitálisovcov. Obyvatelia boli roľníci. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter aj za I. ČSR. V rokoch 1838-1945 bola pripojená k Maďarsku. Podlužany: Obec doložená z roku 1250. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Polosan (1256), Podlusan (1274), Podlosan (1277), Podkusa (1285), Podluzsán (1828); maďarsky Alsó, Felsö Podluzsány. V roku 1720 bola obec celkom opustená, v roku 1828 je uvedená ako osada s 21 domami a 173 obyvateľmi. Selišťany: Obec je doložená z roku 1256. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Selusta (1250), Selessťany (1808); maďarsky Szelestény. V roku 1720 bola celkom opustená, v roku 1828 mala 22 domov a 185 obyvateľov. V roku 1907 bola pripojená k obci Záhorce.


Starosta: PaedDr. Branislav Kázmer
e-mail: starosta@zahorce.sk  
web: www.zahorce.sk