Obsah

Balog nad Ipľom

1Počet obyvateľov spolu 861. Rozloha: 835,8 ha
Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 140 m n. m. a v chotári 132–177 m n. m. Južná časť odlesneného chotára je na mokrej zaplavovanej nive Ipľa a na nižších terasách s pieskovými presypmi, severná na nízkej, plochými chrbtami rozčlenenej pahorkatine z mladotreťohorných uloženín. V južnej časti má nivné a lužné, v severnej časti hnedozemné pôdy. 
Územie dnešnej obce Balog nad Ipľom bolo osídlené v eneolite. Obec sa spomína od roku 1232 ako Bolug, neskôr sa premenovala na Balogh (1351), Ipoly-Balogh (1808), Balog (1920), Blh nad Ipľom (1948); maďarsky Ipolybalog. Dnešné pomenovanie obce je od roku 1951. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.

Starosta: Ľudovít Cseri
e-mail: balog.obec@azet.sk  
web: www.balognadiplom.ocu.sk