Obsah

Trebušovce

1Počet obyvateľov spolu 187. Rozloha: 948,14 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v doline potoka Studienka. Nadmorská výška v strede obce je 190 m n. m. a v chotári 160–234 m n. m. Chotár je pahorkatina s plochými členitými chrbtami mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú dubové a agátové lesíky, inde je odlesnený. Má hnedozemné, v doline lužné a nivné pôdy.
Obec je doložená z roku 1260. Jej staré a cudzojazyčné pomenovania boli: Trebogoch (1247), Trebogost (1260), Terbegezd (1277), Trebeguezt (1295), Terbebech (1381), Terbegech (1404), Terbussowce (1786); maďarasky Terbegec. Dnešné pomenovanie obce Trebušovce je od roku 1927. Patrila hradu Hont, od roku 1260 bola majetkom Vackových synov a v 14. storočí majetkom tunajších zemepánov Trebušovských (Terbegeczi), v 17. storočí ju vlastnili Bakovci, v 18. storočí Pongác, Lóngai a i. V 18. storočí sa spomína obec ako zemianska. V roku 1715 mala 2 domácnosti, v roku 1720 mala 9 domácností a v roku 1828 v 49 domoch žilo 299 obyvateľov. V 19. storočí vlastnil tunajšie majetky gróf Majthényi. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Attila Baki
e-mail: bakiattila@orangemail.sk 
web: www.trebusovce.sk