Obsah

Veľká Čalomija

1Počet obyvateľov spolu 580. Rozloha: 890,85 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 142 m n. m. a v chotári 136–244 m n. m. Južná časť chotára je na mokrej zaplavovanej nive Ipľa a na vyšších terasách, severná na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú dubové a agátové lesíky, inde je chotár odlesnený. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.
Na území dnešnej obce Veľká Čalomija bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry, eneolitné výšinné sídlisko hatvanskej kultúry s kanelovou keramikou. Boli tu nálezy z mladšej doby hallštattskej, doby rímskej a bolo tu sídlisko z doby veľkomoravskej, slovansko-avarské pohrebisko z 8. storočia. Obec je doložená z roku 1244 ako Chalamia, Yghazaschalamia. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Chalampnia (1373), Naghchalamya (1405), Welká Cžalumina (1808); maďarsky Nagycsalomja. Dnešné pomenovanie obce Veľká Čalomija je od roku 1920. V 15. storočí bola kráľovským majetkom, v 18. storočí patrila Majthényiovcom a Rádyovcom. V roku 1715 mala 12 domácností, v roku 1828 mala 127 domov a 762 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, v 19. storočí aj vinohradníctvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1957 založili menšinové, v roku 1959 celoobecné JRD. V obci bola miestna prevádzkáreň na výrobu sódovej vody a stavbárska prevádzkáreň. 

Starosta: Michal Nagy
e-mail: velkacalomija@velkacalomija.sk
web: www.velkacalomija.ocu.sk