Obsah

Vinica

1Počet obyvateľov spolu 1875. Rozloha: 3075,75 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v plytkej doline Veľkého potoka. Nadmorská výška v strede obce je 170 m n. m. a v chotári 162–425 m n. m. Južná časť chotára je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín, severná je vrchovina na okrajových chrbtoch Krupinskej výšiny, strmo spadajúcich do Ipeľskej kotliny. Väčšinou je pokrytý dubovými a bukovými lesmi. Má hnedozemné a hnedé pôdy.
Obec Vinica je stredoveká pevnôstka z 12.-13. storočia. Vznikla zlúčením Dolnej Vinice a Hornej Vinice. Jej pomenovania boli: Nekyje (1920), Vinica (1948); maďarsky Nyék, Ipolynyék. Bola to poľnohospodárska obec. Do roku 1922 bola sídlom okresu. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 
Dolná Vinica: Obec sa spomína od roku1156 ako Nek, keď tunajší desiatok pripadol ostrihomskej kapitule, od roku 1354 sú doložené vinice. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Nyek, a. n. Korlathfölde, Also Nyek (1351), Dolne Niekie (1773); maďarsky Alsóipolynyék. Od roku 1232 patrila panstvu Zvolen, do roku 1494 Nyékiovcom, Szécsényiovcom a Révayovcom, neskoršie obec kúpila ostrihomská kapitula. V rokoch 1494-1544 a v 17. storočí sa v obci konali župné zhromaždenia. V 17. storočí boli zemepánmi Darvasovci, Laczkáryovci, Rádayovci, v 18. storočí Telekiovci, Majthényiovci, Koháryovci, v 19. storočí rodiny Coburgovcov, Berzevicziovcov, Feketeovcov. V roku 1715 mala obec 2 mlyny a 16 domácností, v roku 1720 mala 30 domácností a v roku 1828 s obcou Horná Vinica mala 245 domov a 1473 obyvateľov. V roku 1905 bola zlúčená s obcou Horná Vinica.
Horná Vinica: Obec vznikla v chotári Dolnej Vinice. Doložená je z roku 1351 ako Felseö Nyek, v roku 1773 sa premenovala na Horne Niekie; maďarsky Felsöipolynyék. V roku 1715 mala mlyn a 13 domácností, v roku 1720 21 domácností. 
Neklinc: Obec je doložená z roku 1343 ako Neklyncz. Jej staré pomenovania boli: Neklincz, Neghlych (1351), Nyeglincz (1441), Neklyncz (1451). V roku 1720 sa spomína ako celkom opustená, v roku 1828 mala 2 domy a 18 obyvateľov.

Starosta: Ing. Štefan Tóth
e-mail: obec@vinica.sk 
web: www.vinica.sk