Navigácia

Obsah

Dodatok č. 8 k ISRU

V súlade s Oznámením Riadiaceho orgánu o zverejnení Dodatku č. 13 k „Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER“ zo dňa 13.3.2013 a na základe Uznesenia Valného zhromaždenia MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia ako najvyššieho orgánu MAS PKP zo dňa 20.03.2013 bola aktualizovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia Dodatkom č. 8 zo dňa 20.03.2013.


Dokumenty na stiahnutie