Navigácia

Obsah

Predsedníctvo

Predsedníctvo tvorí nepárny počet členov združenia, je volený Valným zhromaždením na obdobie jedného roka, maximálny počet členov však nepresahuje 13 osôb. Platí podmienka max. 50 % zástupcov verejného sektora a min. 50 % zo súkromného sektora (neziskového a občianskeho vrátane).

Predsedníctvo riadi, volí, rozhoduje, podáva návrh, pripravuje, zriaďuje, posudzuje ... (viď stanovy PKP o.z.) a zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie podľa prístupu LEADER a s tým súvisiace činnosti :

 • predbežné schvaľovanie projektov doporučených výberovou komisiou MAS na financovanie z PRV
 • zriadenie výberovej komisie MAS a monitorovacieho výboru
 • volenie a odvolávanie manažéra MAS
 • vymenúva členov monitorovacieho výboru
 • volenie a odvolávanie členov výberovej komisie MAS a schvaľovanie jej štatút
 • ostatné činnosti pre potreby prípravy a implementácie stratégie v súvislosti s realizáciou prístupu LEADER v záujmovom území združenia

Zoznam členov predsedníctva OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Predseda: Ing. Katarína Škrdlová
Podpredseda: PaedDr. Branislav Kázmer 

Členovia:

 1. Károly Zólyomi (VS)
 2. Ľudovít Cseri (VS)
 3. PaedDr. Branislav Kázmer (VS)
 4. Ing. Daniel Gemer (SS)
 5. Alexander Petrezsél (SS)
 6. Terézia Kókayová (SS)
 7. Ing. Katarína Škrdlová (SS)