Navigácia

Obsah

Poslanie a ciele

Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva. 
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa zameriava hlavne na nasledovné činnosti: 

 • šírenie informácií o Európskej únii, Programe rozvoja vidieka a o prístupe LEADER
 • spoluprácu pre vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva pre prístup 
 • LEADER implementovaného na území okresu Veľký Krtíš, v ktorom je zastúpený verejný 
 • sektor, podnikateľská sféra, neziskové organizácie, záujmové združenia a občania a ďalšiu 
 • činnosť podľa pravidiel a zásad LEADER
 • komunikáciu a spoluprácu s ďalšími inštitúciami a subjektmi na regionálnej, národnej, 
 • medzinárodnej úrovni, príprava a realizácia spoločných projektov
 • prípravu vlastných projektov zo zahraničných a domácich zdrojov pre efektívne a 
 • zmysluplné fungovanie združenia v súlade s cieľmi združenia
 • školenie, vzdelávanie
 • publikačnú a vydavateľskú činnosť
 • poradenstvo a konzultácie
 • poskytovanie pomoci a služieb pri tvorbe a realizácii projektov svojich členov a ďalších 
 • subjektov v záujmovom území združenia