Navigácia

Obsah

Prvé MAS na Slovensku

Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín

V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „Výzva"), ktorá bola zverejnená 4. apríla 2008 (číslo výzvy: 2008/PRV/04), bolo výberovou komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín vybraných 15 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bude Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (ďalej len „Rozhodnutie o schválení") a Integrovaných stratégií rozvoja územia udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. 

Podmienkou udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV je, že koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia), ktorí uviedli v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia spolufinancovanie, napr. VÚC musia do 7 pracovných dní od doručenia Rozhodnutia o schválení predložiť na Pôdohospodársku platobnú agentúru upravenú Prílohu č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013, tak aby výška spolufinancovania bola v súlade s predloženou zmluvou alebo záväzným vyhlásením, ktoré bolo konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) predložené v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia dodatočne. Výška spolufinancovania musí byť v súlade s predloženou zmluvou alebo záväzným vyhlásením pričom nesmie byť prekročená maximálna výška podpory v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny. Vyššie uvedené sa týka aj konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorí v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia uviedli spolufinancovanie, ale nebolo doložené zmluvou alebo záväzným vyhlásením. 

Druhá výzva na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny bude vyhlásená v októbri 2009 a príjem Integrovaných stratégií rozvoja územia bude prebiehať od 1.12.2009 do 15.12.2009.Samosprávnym krajom, ktorým bolo v rámci I. Výzvy schválených menej ako tri miestne akčné skupiny, budú mať v rámci II. Výzvy schválený garantovaný počet miestnych akčných skupín, ktoré splnia kritéria hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia: 

Banskobystrický kraj: počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Košický kraj: tri miestne akčné skupiny 

Nitriansky kraj: počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Prešovský kraj: dve miestne akčné skupiny 

Trenčiansky kraj: jedna miestna akčná skupiny 

Trnavský kraj: počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Žilinský kraj: dve miestne akčné skupiny

Zároveň upozorňujeme, že do 1.7. 2009 bude zverejnená aktualizácia Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v súlade s ktorým sú Miestne akčné skupiny povinné upraviť Integrované stratégie rozvoja územia a Výzvy na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci implementácie stratégie.

Výsledky hodnotenia integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín schválené miestne akčné skupiny 

Trnavský kraj

1
Trenčiansky kraj

2
Nitriansky kraj

3
Žilinský kraj

4
Banskobystrický kraj

5
Prešovský kraj

6


Neschvállené miestne akčné skupiny z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov v rámci celkového bodového hodnotenia jednotlivých Integrovaných stratégií rozvoja územia - podľa regiónov

7
Neschvállené miestne akčné skupiny z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti MAS (objektívne výberové kritéria) 

5


podmienky administratívnej kontroly vykonanej pôdohospodárskou platobnou agentúrou nesplnili: OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, MAS Podunajsko o. z., MAS HORNÁ TORYSA, OZ Orava Dolná, o. z. Tatry - Pieniny LAG

                                                                         Marek Kodada - generálny riaditeľ sekcie