Navigácia

Obsah

Vznik a história

Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipoly völgye mikrorégió, Údolie Čebovského potoka a Veľký potok – Ipeľ sa na prístup LEADER pripravovali už od roku 2005. Boli spolu s ostatnými mikroregiónmi okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár (spolu 14 MR) členmi pracovnej skupiny vidieckeho regiónu Novohrad pre prípravu na prístup LEADER. Táto pracovná skupina bola zvolávaná Banskobystrickým vidieckym parlamentom (OZ BB VIPA) a pravidelne sa stretávala od konca roka 2005. Jej členmi boli zástupcovia mikroregiónov, podnikateľských a poľnohospodárskych subjektov, rozvojových organizácií, BBSK a OZ BB VIPA.


V roku 2006 sa mikroregióny zapojili do projektu podporného BBSK s názvom „Budovanie a príprava inštitucionalizácie 2 MAS vo vidieckom regióne Novohrad“. V rámci tohto projektu bol spracovaný podrobný audit mikroregiónov v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár a mikroregióny boli vyhodnotené z hľadiska ich pripravenosti na prístup LEADER. Riešené územie bolo zaradené do II. skupiny - mikroregiónov, ktoré sú charakterizované tým, že majú záujem budovať MAS, avšak ich pripravenosť a partnerská spolupráca zatiaľ nie je na dostatočnej úrovni. Bolo konštatované, že systematickou prácou v tomto území je možné tieto MR pripraviť na vytvorenie MAS v II. kole výziev MP SR, ktoré sa očakáva na konci roka 2009. Už v tejto etape bola dosiahnutá dohoda o spojení MR Ipeľská dolina – Ipoly völgye mikrorégió, Údolie Čebovského potoka a Veľký Potok - Ipeľ o vytvorení budúcej MAS. Tieto 3 mikroregióny sú geograficky dobre prepojené, mali záujem o spoločnú spoluprácu a spĺňali aj formálne kritériá na tvorbu budúcej MAS, ako je počet obyvateľov, hustota osídlenia a geografická dostupnosť a pod.

V roku 2007 sa niektorí zástupcovia z riešeného územia zúčastnili na študijnej ceste organizovanej BBSK a VOKA Banská Bystrica v Českej republike, kde mali možnosť osobne navštíviť úspešné MAS v Česku a získať konkrétne informácie o ich skúsenostiach z prípravy na LEADER a implementácie úspešných projektov. Aj táto návšteva podporila záujem o prípravu na LEADER, a preto Mikroregión Veľký potok – Ipeľ podal žiadosť na BBSK o podporu spoločnej prípravy územia. V roku 2007 a 2008 územie získalo finančnú odporu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú doplnilo vlastným spolufinancovaním a začalo tak pripravovať dokument Integrovaná stratégia rozvoja územia. Súčasťou aktivít bola aj animácia územia, oboznamovanie širokej verejnosti (občanov, podnikateľov, samosprávy a neziskových organizácií) o princípoch fungovania verejno-súkromného partnerstva typu LEADER a o možnostiach získania podpory na realizáciu integrovanej stratégie zo zdrojov Programu rozvoja vidieka v rámci programovacieho obdobia 2007-2013.
Pri spracovaní dokumentu v r. 2007 bola použitá metodika VOKA - Ing. Jela Tvrdoňová spracovala príručku „Miestne akčné skupiny typu LEADER a tvorba stratégií sociálnoekonomického rozvoja vidieka“. Nakoľko v čase spracovania auditu zdrojov územia ešte nebola verejne prístupná oficiálna metodika MP SR pre vypracovanie integrovanej stratégie územia pre prístup LEADER, v roku 2008 bola analytická časť dopracovaná tak, aby splnila požiadavky na štruktúru a obsah záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia, ako bola zverejnená na www.apa.sk. Mikroregióny zapojené do prípravy na prístup LEADER v tomto projekte sú pozadu za ostatnými vidieckymi regiónmi BBSK, nakoľko neboli zapojené do projektov prípravy na vytvorenie MAS v rámci Technickej pomoci z programu SAPARD ani do iných projektov, ktoré by používali princípy prístupu LEADER. 

33 zástupcov VSP aj naďalej spolupracovalo so spracovateľom prvej časti auditu a po výzve MP SR z 2.5.2008 sa rozhodli predložiť žiadosť o NFP na získanie finančných prostriedkov na prípravu územia na prístup LEADER (výzva č. 2008/PRV/05 pre opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia). V júni 2008 bolo na MV SR zaregistrované OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktoré spĺňa podmienky MP SR a môže sa uchádzať o NFP na dopracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia. V prípade úspešnosti projektu OZ získa finančné prostriedky na dopracovanie Integrovanej stratégie a na prípravu všetkých potrebných procesov vrátane vypracovania strategickej a návrhovej časti, implementačných, hodnotiacich a monitorovacích mechanizmov. 

Na základe 2. výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP pre implementáciu ISRÚ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia predložilo svoju žiadosť v januári 2010 a táto bola v hodnotení úspešná. Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu oprávnených činností chodu MAS v sume 417 335 eur dňa 25.5.2010 a zároveň získala štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS). Na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia prostredníctvom projektov konečných prijímateľov v území MAS poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra nenávratný finančný príspevok v sume 2 086 684 eur.

Dokumenty na stiahnutie