Navigácia

Obsah

Politika rozvoja vidieka 2007 - 2013

Rozvoj vidieka je dôležitou politickou oblasťou, nakoľko viac ako 56 % obyvateľov v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) žije vo vidieckych oblastiach, ktoré tvoria 91 % územia. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú aj naďalej rozhodujúci význam z hľadiska využitia pôdy a hospodárenia s prírodnými zdrojmi vo vidieckych oblastiach EÚ a slúžia ako platforma pre hospodársku diverzifikáciu vo vidieckych spoločenstvách. Posilnenie politiky rozvoja vidieka EÚ je preto jej všeobecnou prioritou.

Rozvoj vidieka je dôležitou politickou oblasťou, nakoľko viac ako 56 % obyvateľov v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) žije vo vidieckych oblastiach, ktoré tvoria 91 % územia. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú aj naďalej rozhodujúci význam z hľadiska využitia pôdy a hospodárenia s prírodnými zdrojmi vo vidieckych oblastiach EÚ a slúžia ako platforma pre hospodársku diverzifikáciu vo vidieckych spoločenstvách. Posilnenie politiky rozvoja vidieka EÚ je preto jej všeobecnou prioritou.


Prečo je dôležité mať politiku rozvoja vidieka?

Európska únia má aktívnu politiku rozvoja vidieka, pretože nám pomáha dosiahnuť ciele, ktoré majú význam pre našu vidiecku krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú a pracujú.

Vidiecke oblasti EÚ tvoria dôležitú súčasť jej vzhľadu a identity. Územie, ktoré je v zmysle štandardnej definície označované ako „vidiecke", zaberá viac ako 91 % územia EÚ a je domovom pre viac ako 56 % jej obyvateľstva. Navyše neuveriteľná paleta úchvatných a malebných zákutí krajiny patrí k veciam, ktoré určujú charakter EÚ - od hôr po stepi, z hustých lesov do nekonečných polí.

Veľké množstvo našich vidieckych oblastí čelí veľkým problémom. Niektoré poľnohospodárske a lesné podniky stále potrebujú zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Vo všeobecnosti je vo vidieckych regiónoch priemerný zárobok na obyvateľa nižší ako v našich mestách, pričom rozsah zručností je tu užší a odvetvie služieb menej rozvinuté. So starostlivosťou o vidiecke životné prostredie sú často spojené finančné náklady.

Na druhej strane má európsky vidiek naozaj čo ponúknuť. Poskytuje nám základné suroviny. Keď sa naň pozrieme z hľadiska jeho krásy, pokoja a rekreačných príležitostí jeho hodnota je jednoznačná. Funguje ako naše pľúca a preto je ideálnym miestom na boj proti zmenám klímy. Okrem toho veľa ľudí priťahuje myšlienka života a práce na vidieku, avšak za podmienky, že budú mať prístup k primeraným službám a infraštruktúre.

Z tohto dôvodu sú stratégie EÚ Lisabonská - pre zamestnanosť a rast, a Göteborská - pre trvalo udržateľný rozvoj, rovnako relevantné pre naše vidiecke oblasti ako pre naše mestá.

Politika rozvoja vidieka EÚ je predovšetkým o riešení problémov, ktoré sužujú naše vidiecke oblasti, a o odblokovaní ich potenciálu.

Prečo je dôležité mať spoločnú politiku rozvoja vidieka?

Každý členský štát EÚ môže teoreticky jednotlivo prijať a uplatňovať úplne nezávislé politiky rozvoja vidieka. Tento prístup by mal však v praxi slabé uplatnenie. Nie všetky krajiny EÚ by si mohli dovoliť politiku, ktorú skutočne potrebujú. Okrem toho veľa otázok, na ktoré odpovedá politika rozvoja vidieka, presne neohraničujú vnútroštátne alebo regionálne hranice, ale majú dosah aj na ľudí za týmito hranicami (napríklad znečistenie prechádza cez hranice príliš ľahko; a navyše udržateľnosť životného prostredia sa stala európskou a medzinárodnou záležitosťou). Politika rozvoja vidieka je takisto prepojená s veľkým počtom ďalších politík, ktoré sa určujú na úrovni EÚ.

Toto sú dôvody pre spoločnú politiku rozvoja vidieka na úrovni EÚ, ktorá aj tak zveruje významný podiel kontroly do rúk jednotlivých členských štátov a regiónov.

Politika sa financuje čiastočne z centrálneho rozpočtu EÚ a čiastočne z rozpočtov členských štátov alebo regiónov.

Štruktúra politiky rozvoja vidieka

Hlavné pravidlá platné pre oblasť politiky rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013, ako aj pre opatrenia dostupné členským štátom a regiónom v rámci politiky, sa ustanovujú v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005.

V zmysle tohto nariadenia sa politika rozvoja vidieka zameriava v období rokov 2007 až 2013 na tieto tri témy (známe ako „tematické osi"):

* zlepšovanie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
* zlepšovanie životného prostredia a prírodnej krajiny;
zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie vidieckeho hospodárstva. 

Členské štáty a regióny majú povinnosť rozdeliť svoje finančné prostriedky určené na rozvoj vidieka medzi všetky tri tematické osi, a to s cieľom pomôcť zabezpečiť rovnomerný prístup k politike.

Ďalšou požiadavkou je, že časť finančných prostriedkov musí byť určená na podporu projektov založených na skúsenosti siniciatívami Spoločenstva Leader. Tzv. prístup Leader k rozvoju vidieka zahŕňa osobitné projekty navrhnuté a v praxi uplatňované miestnymi partnermi s cieľom riešiť osobitné miestne problémy.

Rovnako ako pred rokom 2007 každý členský štát (alebo región, v prípadoch, kde sú právomoci delegované na regionálnu úroveň) musí vypracovať program rozvoja vidieka, v ktorom na obdobie rokov 2007 až 2013 zadefinuje, aká forma financovania sa použije na aké opatrenie.

Zdroj ~ http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sk.htm