Navigácia

Obsah

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej IS) budúcej Miestnej akčnej skupiny OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vrátane realizácie vzdelávacích a propagačných aktivít a animácie územia. Následne sa bude OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci druhej výzvy Programu rozvoja vidieka -opatrenie 4.1 na realizáciu tejto stratégie.

IS rozvoja územia bude vypracovaná v súlade so záväznou osnovou integrovanej stratégie rozvoja územia pre prístup LEADER, vrátane aktivizovania občanov, mapovania územia, získavania údajov a podkladov o území, vypracovania potrebných analýz, vrátane návrhovej a implementačnej časti. Nakoľko sa žiadateľ pripravuje na využitie prístupu LEADER od r. 2007, kedy začal s vypracovaním analytickej časti Integrovanej stratégie rozvoja územia s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja už má časť dokumentu IS spracovanú a predmetom žiadosti je jej dopracovanie a zosúladenie so záväznou osnovou. Doterajšie analýzy a audit územia boli vypracované v čase, keď ešte nebola známa záväzná osnova IS.

Súčasťou prípravy územia na prístup LEADER je aj animácia – aktivizovanie územia budúcej MAS, ktorá zahŕňa prácu so zástupcami samospráv, občanov, neziskovej sféry a podnikateľov. Toto bude prebiehať formou pracovných stretnutí priamo v území v jednotlivých obciach alebo po skupinkách obcí.

Súčasťou prípravy územia je aj vzdelávanie členov výkonného orgánu OZ (Predsedníctvo v počte 13 osôb) a zamestnancov OZ, ktorí budú v budúcnosti plniť funkciu výkonného manažmentu MAS. Obsahom vzdelávania bude pre Predsedníctvo OZ všeobecné vzdelávanie o prístupe LEADER a pre zamestnancov OZ prístup LEADER, príprava a implementácia projektov a finančné riadenie projektov.

Na vypracovanie stratégie vybral žiadateľ v procese verejného obstarávania dodávateľa, ktorý zabezpečí jej vypracovanie vrátane animácie v nasledovnom rozsahu:

 1. Aktualizácia spracovaného auditu podľa záväznej osnovy vrátane doplnenia údajov z územia
 2. SWOT analýza a problémová analýza – aktualizácia
 3. Vízia a strategický cieľ - aktualizácia
 4. Strategický rámec Integrovanej stratégie rozvoja
 5. Akčný plán
 6. Finančný plán
 7. Monitorovací rámec
 8. Organizačná štruktúra
 9. Zdroje MAS
 10. Súlad s dokumentmi
 11. Interné predpisy
 12. Prílohy – zabezpečenie kompletnosti príloh k žiadosti o NFP
 13. Tlač výsledného dokumentu v počte 40 ks vrátane CD
 14. Záverečná 1-dňová konferencia s cieľom informovania o vypracovanej IS (cca 70 osôb) 


Záverečná 1-dňová konferencia je plánovaná pre cca 70 osôb. Súčasťou konferencie bude prestavenie realizovaného projektu s možnosťou prezentácie miestnych remeselníkov a súborov. Priestor bude aj pre pozvaných zástupcov úspešných MAS z iných regiónov. Na podujatie bude pripravený plnofarebný propagačný materiál, ktorý obdrží každý účastník konferencie. Konferencia bude propagovaná prostredníctvom regionálnych médií.

Súčasťou spracovania IS je aj propagácia dosiahnutých čiastkových výstupov počas prípravy dokumentu, prezentácia konečného dokumentu, prezentácia prístupu LEADER, informovanie a aktuálnych aktivitách projektu a pod. Forma propagácie bude v printovej podobe (letáky) a prostredníctvom interaktívnej web stránky, ktorá bude slúžiť ako „virtuálna kancelária projektu“. Letáky budú distribuované do jednotlivých obcí na začiatku realizácie projektu a budú pokrývať celé územie. Ďalšie letáky budú distribuované na konci realizácie projektu a budú informovať o výsledkoch projektu. Tiež pokryjú celé územie (spolu 2x po 6 000 letákov). Druhá propagačná aktivita je tvorba a údržba web stránky, ktorá bude aktuálne monitorovať celú realizáciu projektu a proces tvorby stratégie a jej návštevníci sa budú môcť aktívne zapojiť aj touto formou do tvorby stratégie.