Obsah

  • Nariadenie Rady (ES) č. 1968/2005
  • Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006
  • Nariadenie rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
  • Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (Göteborská stratégia)