Navigácia

Obsah

Národné

Národný strategický plán rozvoja vidieka ... 
do roku 2013 stanovuje globálny cieľ, ktorý rámcovo definuje oblasť záujmu z pohľadu poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesného sektora s dôrazom na ekonomickú diverzifikáciu činností. 
http://www.land.gov.sk/sk/?navID=1&id=33

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ...
je programovým dokumentom Národného strategického plánu rozvoja vidieka, ktorý podrobne rozpracúva všetky štyri Osi, pričom Leader je rozpracovaný v Osi 4. 
http://www.land.gov.sk/sk/?navID=1&id=506

Národný strategický referenčný rámec ...
predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane. 
http://www.nsrr.sk/dokumenty/