Navigácia

Obsah

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Bližšie informácie nájdete na: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2014-2b0.html

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

4 Umenie
(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia
(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín
(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy
(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Zdroj: MK SR