Navigácia

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty pre obce 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

v y z ý v a

oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2013
v termíne od 15.02.2013 do 15.03.2013
na opatrenia
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
a
projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre obyvateľstv
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Žiadosť sa predkladá na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „Usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 Usmernenia.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.12.2012 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2. – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktoré sú prílohou č. 1 tejto výzvy.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Katarína Hasaralejková (mobil 0918 612 171) e-mail: katarina.hasaralejkova@apa.sk
V Bratislave, 12.2.2013
MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ


Dokumenty na stiahnutie