Navigácia

Obsah

Výzva OPŽP - PO4-11-5 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

11.01.2012

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu "Nakladanie s nebezpečným odpadom" v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Operačný cieľ: 4.3 NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI SPÔSOBOM PRIAZNIVÝM PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Cieľ výzvy
Cieľom výzvy je znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zhodnotenia a zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom.

Oprávnené územie
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia

 • Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové 
 • organizácie
 • štátne vysoké školy
 • verejné vysoké školy
 • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
 • vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
 • združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov)


Oprávnené aktivity

I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk

II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom

III. skupina: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs–odpadov (t.j. odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestárlych pesticídov

Minimálne spolufinancovanie

 • Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové 
 • organizácie - 0 %
 • štátne vysoké školy - 0 %
 • verejné vysoké školy - 5 %
 • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - 5 %
 • yššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - 5 %
 • združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov) - 5 %


Maximálna výška celkových výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50 mil. EUR.

Minimálna výška príspevku - nie je stanovená.

Rozpočet výzvy - Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 8 mil. EUR z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Adresa implementačnej agentúry
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS)
Slovenskej agentúry životného prostredia:
* web stránka: www.repis.sk
* e-mail: repis@sazp.sk

Originál výzvy nájdete na www.opzp.sk/200/vyzvy/aktualne-vyzvy