Navigácia

Obsah

Výzva PPA - investície do infraštruktúry širokopásmového internetu

Oznamujeme Vám že PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, pre opatrenie 3.4.1 „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ v termíne od 19.08.2013 do 30.08.2013.

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:

- vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
- budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).

Typ podporených aktivít
- investície do infraštruktúry širokopásmového internetu.

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/27 pre oblasti mimo cieľa Konvergencie je 6 666 667 EUR z toho pre: 
• Banskobystrický kraj 3 573 334 EUR
• Prešovský kraj 3 093 333 EUR

S cieľom dosiahnuť regionálne vyrovnané dopady boli ustanovené indikatívne regionálne alokácie, ktorých účelom je zabrániť vzniku regionálnych disparít v čerpaní NFP. Tieto regionálne alokácie majú indikatívny charakter a je možné ich meniť v závislosti od počtu a kvality projektov v rozpätí maximálne +/- 15%. 

• Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Obce, ktoré nie sú pólmi rastu, sú tzv. bielymi miestami z hľadiska pokrytia internetom (podľa štúdie realizovateľnosti OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“), majú do 500 obyvateľov (k 31.12.2006) a nachádzajú sa na území Banskobystrického a Prešovského kraja.

• Maximálna výška podpory na jeden projekt z verejných zdrojov je 151 500 EUR.

Dokumenty k výzve nájdete nižšie. Bližšie informácie nájdete na www.apa.sk.


Dokumenty na stiahnutie