Navigácia

Obsah

Výzva - Program obnovy dediny 2014 a POD Zelená dedina 2014

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu, že pre aktuálny ročník Programu obnovy dediny 2014 (ďalej POD 2014) bolo zverejnené Usmernenie pre príjemcov dotácie na rok 2014, v zmysle ktorého si žiadatelia môžu pripravovať svoje projekty. 
Súčasne oznamujeme žiadateľom o dotáciu, že bol rozšírený Program obnovy dediny pod názvom Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina (ďalej POD 2014-ZD)
Podávanie projektov bude bežať od konca septembra prostredníctvom webovej aplikácie.

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2014 
V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny.
V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk po spustení novej web aplikácie koncom mesiaca september 2013. Dovtedy si môžte pripravovať vaše projektové zámery v zmysle usmernenia k aktuálnemu ročníku.
Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013.

PROGRAM OBNOVY DEDINY - ZELENÁ DEDINA 2014
V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o dve špecifické činnosti pod spoločným názvom Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina, ktorými sú:
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
Tvorba krajiny, výsadba zelene

Ministerstvo životného prostredia SR pristúpilo k rozšíreniu činnosti za účelom podpory špecifických činností zameraných na riešenie aktuálnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na realizáciu ktorých vyčlenilo osobitné finančné prostriedky.
V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk po jej spustení dňa 1. 11. 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Podávanie žiadostí na tieto činnosti sa nevylučuje s podávaním žiadostí do základného Programu obnovy dediny 2014, t.j. žiadateľ môže podať žiadosť v rámci obidvoch programov.

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 v rámci 
POD 2014 - Zelenej dediny je v termíne od 1. 11. 2013 do 13. 12. 2013. 
Termín na doručenie žiadostí do POD 2014 ostáva nezmenený, t.j. 31.10.2013.


Dokumenty na stiahnutie