Navigácia

Obsah

NOVÁ VÝZVA pre obce - aktualizovaná dňa 9.6.2011

28.02.2011

Nová výzva č. 3/PRV/MAS/48 pre obce: Opatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a a vidiecke obyvateľstvo

Predsedníctvo OZ PKP schválilo na svojom zasadnutí dňa 23.2.2011 novú výzvu v rámci implementácie ISRÚ - výzvu č. 3/PRV/MAS/48 pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo v termíne od 28.2.2011 do 28.6.2011.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.


1. Aktualizácia dňa 30.5.2011.
Bol doplnený Dodatok č. 3 k ISRÚ na základe Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, ktorý nahrádza Dodatok č. 2 k ISRÚ.
2. Aktualizácia dňa 9.6.2011.
Dodatok č. 3 bol nahradený Dodatkom č. 4
Formulár ŽoNFP, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader a Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení.... boli nahradené aktuálnymi verziami.
Dokumenty na stiahnutie