Navigácia

Obsah

Oznámenie o aktualizácii výziev č. 3 a č. 4

09.06.2011

V súlade s oznámením Riadiaceho orgánu o zverejnení Dodatku č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader zo dňa 3.6.2011 vykonala MAS zmeny v ISRÚ a oznamuje, že v aktuálnych výzvach č. 3 a č. 4 boli vykonané zmeny. 

V uvedených výzvach boli nahradené nasledovné dokumenty:

  • Výzva č. 3/PRV/MAS/48 (bola nahradená upravenou verziou)
  • Výzva č. 4/PRV MAS/48 (bola nahradená upravenou verziou)
  • Formulár Žiadosti o NFP pre obidve výzvy (bol nahradený aktuálnou verziou) 
  • Príloha č. 6 (Charakteristika priorít, osí a opatrení osi 3, ktoré sú implementované 
  • prostredníctvom osi 4) (bol nahradený aktuálnou verziou)
  • Dodatok č. 3 k ISRÚ (bol nahradený Dodatkom č. 4)
  • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader (bolo nahradené verziou 1.9)