Navigácia

Obsah

Usmernenie k Výzve č. 1/PRV/MAS/48

Usmernenie na základe doterajších otázok a konzultácií k výzve.....

Na základe doterajších konzultácií k aktuálnej výzve upozorňujeme predkladateľov projektov, že v rámci tejto výzvy je možné plánovať aktivity projektu len pre týchto konečných príjímateľov nefinančnej pomoci: 
1. podnikateľské subjekty a 
2. subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3. 

Znamená to, že obsahové zameranie projektov sa musí týkať len činností, ktoré súvisia s opatreniami Osi 3: 
Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu - A, B
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj dedín