Navigácia

Obsah

Výzva č. 5/PRV/MAS/48 - Podpora činností v oblasti VCR - časť B (aktualizované 9.6.2011, 30.6.2011)

30.05.2011

Nová výzva č. 5/PRV/MAS/48 pre neziskové organizácie: Opatrenie č. 3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B bola vyhlásená 30.5.2011. Termín predkladania žiadostí o NFP je od 12.9.2011 do 30.9.2011.

Predsedníctvo OZ PKP schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.4.2011 ďalšiu výzvu v rámci implementácie ISRÚ - výzvu č. 5/PRV/MAS/48 pre Opatrenie 3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B. O podporu sa môžu uchádzať právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.

Aktualizované dňa 9.6.2011
Dodatok č. 3 bol nahradený Dodatkom č. 4 
Formulár ŽoNFP, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader a Príloha č. 6 Charakteristika priorít a opatrení.... boli nahradené aktuálnymi verziami.

Aktualizované dňa 30.6.2011
Výzva bola nahradená jej aktualizovaným znením
Dokumenty na stiahnutie