Navigácia

Obsah

Výzva č.6/PRV/MAS/48, aktualizovaná 19.12.2011 a 16.02.2012

26.10.2011

Dňa 26.10.2011 bola zverejnená výzva č. 6/PRV/MAS/48 pre Opatrenie 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. 
Termín ukončenia výzvy je 27.2.2012.
1. aktualizácia výzvy bola vykonaná dňa 19.12.2011 na základe Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader a týka sa týchto dokumentov, ktoré boli nahradené aktuálnymi: Formulár ŽoNFP, Príloha č. 6, Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader.
2. aktualizácia výzvy bola vykonaná dňa 16.02.2012 po schválení a kontrole z PPA: 
Výzva č.6/PRV/MAS/48 bola nahradená aktuálnym znením s vyznačením zmien.
Dodatok č. 4 bol nahradený Dodatkom č. 5 s vyznačením zmien.

V tejto výzve sa môžu o podporu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.

Oprávnené sú tieto činnosti:
- rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

Minimálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 2 600 eur
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 200 000 eur
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 50 % (40 % EÚ, 10 % SR), pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje
Dokumenty na stiahnutie